Kuchynská hornatina (SKUEV1276)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky v katastri obce Kuchyňa.

Rozloha: 1,4525ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhu európskeho významu: rak riavový.