Krasín (SKUEV1375)

Poloha: Nachádza sa v okrese Trenčín, v katastri obcí Dolná Súča a Horná Súča.

Rozloha: 2,1757ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, priadkovec trnkový a spriadač kostihojový.