Kráľovohoľské Tatry (SKUEV1310)

Poloha: Nachádza sa v okrese Poprad, v katastri obce Liptovská Teplička a v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obcí Hybe, Kráľova Lehota a Východná.

Rozloha: 70,684ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (6230), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0).