Kotlina (SKUEV1173)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky, v katastri vojenského obvodu Záhorie, lokalita Šranek a v okrese Senica, v katastri obcí Cerová a Hlboké.

Rozloha: 206,7967ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Karpatské a panónske dubovo-hrabové lesy (91G0), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Vlhké acidofilné brezové dúbravy (9190), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhov európskeho významu: Rhysodes sulcatus, ohniváčik veľký, pižmovec hnedý, roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, čík európsky, pĺž severný, uchaňa čierna a bobor vodný.