Kľúčovské rameno (SKUEV1293)

Poloha: Nachádza sa v okrese Dunajská Streda v katastri obcí Kľúčovec, Medveďov a Sap.

Rozloha: 198,5081ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: plotica lesklá, hrúz bieloplutvý, lopatka dúhová, hrúz Keslerov, šabľa krivočiara, čík európsky, pĺž zlatistý (vrahovský), hrebenačka pásavá, kolok veľký, kolok vretenovitý, hrebenačka vysoká, hlaváč bieloplutvý, kunka červenobruchá, bobor vodný a vydra riečna.