Klokočovské rašeliniská (SKUEV2101)

Poloha: Nachádza sa v okrese Čadca, v katastri obce Klokočov.

Rozloha: 9,3131ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kvetnaté vysokohorské a horské psicové porasty na silikátovom substráte (*6230), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140) a Slatiny s vysokým obsahom báz (7230). Lokality zasahujú do celkov Moravsko-sliezske Beskydy a Turzovská vrchovina (podcelok Kornická brázda). Z geologického hľadiska je územie tvorené horninami vrchnej kriedy až paleogénu sliezskeho príkrovu, s kremennými a arkózovými pieskovcami až zlepencami a podmenilitovým súvrstvím (so zelenými a hnedými ílovcami a pieskovcami). Flyšové podložie v tejto oblasti vytvára podmienky pre výskyt oligotrofných prechodných rašelinísk a slatinných lúk a nadväzných prioritných biotopov Species-rich Nardus grasslands s chránenými a ohrozenými druhmi rastlín (Dactylorhiza maculata, Pedicularis sylvatica, Juncus squarrosus, Juncus bulbosus). Pri minerálne bohatších prameniskách v juhovýchodnej časti sú bázické slatiny s kruštíkom močiarnym (Epipactis palustris). Územie je oblasťou výskytu regionálne vzácnych subatlantických druhov rastlín (Hydrocotyle vulgaris, Montia fontana) v okrajovej časti areálu ich rozšírenia.