Kľak (SKUEV2240)

Poloha: Nachádza sa v okrese Žilina, v katastri obce Fačkov.

Rozloha: 13,0881ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Vápnomilné bukové lesy (9150) a Lipovo-javorové sutinové lesy (*9180). Toto územie predstavuje pralesovitý zvyšok, pridružený k NPR Kľak. Nachádza sa medzi kótami Kľak a Reváň, na strmých svahoch v závere doliny. Dominantou sú tu biotopy Ls 5.1 Bukové a jedľovo-bukové kvetnaté lesy s pokryvnosťou 55 %, ďalej biotop Ls 5.4 Lipovo-javorové sutinové lesy s pokryvnosťou 40 % a biotop Ls 5.4 Vápnomilné bukové lesy s pokryvnosťou 5%. Z dôvodu relatívnej zachovalosti je toto územie vhodné na vyhlásenie do 4.stupňa ochrany, prípadne na vyšší stupeň.