Kačenky (SKUEV1311)

Poloha: Nachádza sa v okrese Senica v katastri obcí Moravský Svätý Ján a Sekule.

Rozloha: 32,1949ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: modráčik krvavcový, ohniváčik veľký, modráčik bahniskový, lopatka dúhová, čík európsky, pĺž severný, mlok dunajský, kunka červenobruchá a bobor vodný. Zachovaná krajinná mozaika hydrofilného komplexu pozostáva z lúk, lesov a vodných plôch mimo záplavovej oblasti rieky Moravy.