Jelšie (SKUEV1059)

Poloha: Nachádza sa v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Pavčina Lehota.

Rozloha: 8,8369ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0) a druhu európskeho významu: kunka žltobruchá.