Jelešňa (SKUEV2222)

Poloha: Nachádza sa v okrese Tvrdošín, v katastri Trstenej (lokality Oravské Hámre a Osada).

Rozloha: 93,4366ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Brezové, borovicové a smrekové lesy na rašeliniskách (*91D0) a druhov európskeho významu: mlok karpatský, kunka žltobruchá, hlaváč bieloplutvý, mihuľa, vydra riečna a bobor vodný. Územie je tvorené zátokou Oravskej vodnej nádrže a ústím potoka Jelešňa. Pobrežné časti územia sú osídlené biotopmi ponorených a plávajúcich cievnych rastlín a obkolesené ochranným pásom lesov, obklopujúcim Oravskú vodnú nádrž. Mokradné biotopy nachádzajúce sa v alúviu vyústenia meandrujúceho toku Jelešňa sú tvorené rašelinnými biotopmi a pravidelne zaplavovaným pobrežím. Hladina vody v Oravskej vodnej nádrži kolíše v závislosti od prevádzkového režimu priehradného diela.