Holubyho kopanice (SKUEV2367)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Mesto nad Váhom, v katastri obcí Bošáca a Moravské Lieskové.

Rozloha: 433,7957ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový, žltáčik zanoväťový, priadkovec trnkový, ohniváčik veľký, modráčik bahniskový a modráčik krvavcový. Nelesné biotopy: lúky a pasienky, čiastočne zarastajúce, nadväzujúce na územie európskeho významu Holubyho kopanice (SKUEV0367) – ľavá strana Moravskolieskovskej doliny (lokality Plevovec, Révajci, významné pre prežívanie modráčikov rodu Maculinea) a lúky v priestore medzi Moravským Lieskovým, Rolincovou a Zemianskym Podhradím a pasienkový areál Chúmy – lokality významné pre záchranu žltáčika zanoväťového.