Gajarské alúvium Moravy (SKUEV1125)

Poloha: Nachádza sa v okrese Malacky v katastri obcí Gajary, Malé Leváre a Závod a v okrese Senica v katastri obce Moravský Svätý Ján.

Rozloha: 466,3295ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: kotúľka štíhla, modráčik krvavcový, ohniváčik veľký, modráčik bahniskový, roháč obyčajný, plocháč červený, fuzáč veľký, hrúz bieloplutvý, boleň dravý, lopatka dúhová, čík európsky, pĺž severný, mlok dunajský, kunka červenobruchá a bobor vodný.