Dunitová skalka (SKUEV0330)

Poloha: Nachádza sa v okrese Prešov, v katastri obce Sedlice.

Rozloha: 1,4766ha.

Vyhlásenie: Územie európskeho významu bolo vyhlásené Výnosom Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 3/2004-5.1 z 14.7.2004 účinným od 1.8.2004. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Subpanónske travinnobylinné porasty (6240), Silikátové skalné steny a svahy so štrbinovou vegetáciou (8220), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0) a druhov európskeho významu: slezinník nepravý, koník východný a kobylka Štysova.