Dunajské luhy (SKUEV2090)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obcí Číčov, Klížska Nemá, Trávnik, Veľké Kosihy a Zlatná na Ostrove, a v okrese Dunajská Streda, v katastri Gabčíkova a Šamorína (mestská časť Čilistov) a obcí Kľúčovec, Medveďov a Sap.

Rozloha: 1.225,1312ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, hraboš severský panónsky, bobor vodný, vydra riečna, boleň dravý, pĺž severný, hlaváč bieloplutvý, hrúz bieloplutvý, hrúz Kesslerov, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, hlavátka podunajská, čík európsky, šabľa krivočiara, lopatka dúhová, plotica lesklá, pĺž vrchovský, kolok vretenovitý a kolok veľký.