Dunaj (SKUEV2393)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obcí Iža, Moča, Patince a Radvaň nad Dunajom.

Rozloha: 667,2966ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodion rubri p.p. a Bidention p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Aluviálne lúky zväzu Cnidion venosi (6440), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka červenobruchá, hubár jednorohý, spriadač kostihojový, mora Schmidtova, priadkovec trnkový, vydra riečna, syseľ pasienkový, korýtko riečne, boleň dravý, hrúz bieloplutvý, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, šabľa krivočiara, lopatka dúhová, plotica lesklá, pĺž severný, pĺž vrchovský, kolok vretenovitý a kolok veľký. Lokalita dopĺňa doterajšie územie a komplexne zahŕňa väčšinu toku rieky Dunaj do území európskeho významu. Rozširuje aj doterajšie územie ústia rieky Ipeľ o lužné biotopy.