Ďumbierske Tatry (SKUEV1302)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obcí Bystrá, Dolná Lehota a Horná Lehota.

Rozloha: 11,942ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0).