Čiližské močiare (SKUEV1227)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obce Číčov a v okrese Dunajská Streda, v katastri Gabčíkova a Veľkého Medera (mestská časť Ižop) a obcí Čiližská Radvaň, Kľúčovec a Pataš.

Rozloha: 336,8702ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, vydra riečna, pižmovec hnedý, lopatka dúhová, blatniak tmavý, čík európsky, hraboš severský panónsky a kunka červenobruchá.