Číčovské luhy (SKUEV1182)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno v katastri obcí Číčov a Trávnik a v okrese Dunajská Streda v katastri obce Kľúčovec.

Rozloha: 202,2974ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Rieky s bahnitými až piesočnatými brehmi s vegetáciou zväzov Chenopodionrubri p.p. a Bidentition p.p. (3270), Vlhkomilné vysokobylinné lemové spoločenstvá na poriečnych nivách od nížin do alpínskeho stupňa (6430), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: potápnik, blatniak tmavý, plotica lesklá, hrúz bieloplutvý, boleň dravý, lopatka dúhová, šabľa krivočiara, čík európsky, pĺž zlatistý (vrchovský), pĺž severný, hrebenačka vysoká, kunka červenobruchá, hraboš severský panónsky, vydra riečna a pichliač úzkolistý. Územie je jedným z najcennejším v rámci Žitného ostrova. Patrí do povodia Dunaja a je silne ovplyvnené (hydrologicky) Dunajom. Dunaj je tu riekou lužného charakteru, veľmi mierneho stupňa. Toto územie je dôležité kvôli jeho faune a flóre, predstavuje najzachovalejší ekotop vodných rastlinných spoločenstiev v rámci Podunajskej nížiny a najstaršiu časť bažín regiónu Číčov so slepými ramenami rieky, ktoré postupne zarastajú. Časť je tvorená tŕstím a vysokou vegetáciou Phalaris, ktoré vytvárajú podmienky pre Microtus oeconomus mehelyi. Druhá časť je pokrytá lužnými lesmi a vodnými biotopmi s vzácnymi druhmi voľne žijúcich živočíchov. Územie zahŕňa NPR Číčovské mŕtve rameno.