Čičarovský les (SKUEV1007)

Poloha: Nachádza sa v okrese Michalovce, v katastri obce Čičarovce.

Rozloha: 72,2576ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0), Dubovo-hrabové lesy panónske (91G0) a druhov európskeho významu: vážka a kunka červenobruchá.