Cerová vrchovina (SKUEV1357)

Poloha: Nachádza sa v okrese Lučenec, v katastri obcí Belina, Šiatorská Bukovinka a v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Drňa a Hajnáčka.

Rozloha: 412,4148ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Kyslomilné bukové lesy (9110), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130), Lipovo-javorové sutinové lesy (9180), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Teplomilné panónske dubové lesy (91H0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (91I0), Panónsko-balkánske cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: hnedáčik osikový, roháč obyčajný, fuzáč veľký, podkovár malý, uchaňa čierna, netopier velkouchý a netopier obyčajný.