Cerová vrchovina (SKUEV2357)

Poloha: Nachádza sa v okrese Rimavská Sobota, v katastri obcí Drňa a Hostice.

Rozloha: 555,3817ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany:

Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: fuzáč veľký, roháč obyčajný, netopier čierny/uchaňa čierna, netopier veľkouchý, netopier obyčajný a podkovár krpatý/podkovár malý. Územie predstavuje súvislé lesné komplexy teplomilných lesov s dominantným zastúpením dubov. Okrem biotopov európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany, sa v území vyskytujú aj viaceré biotopy a druhy národného významu. Územie priamo nadväzuje na územie európskeho významu Cerová vrchovina (SKUEV1357).