Čenkov (SKUEV2067)

Poloha: Nachádza sa v okrese Komárno, v katastri obce Kravany nad Dunajom a v okrese Nové Zámky, v katastri obce Mužla.

Rozloha: 176,3433ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnobylinné porasty na vápnitých pieskoch (*6120), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0), Panónske topoľové lesy s borievkou (*91N0), Panónske travinnobylinné porasty na pieskoch (*6260) a druhu európskeho významu: jesienka piesočná, kosatec piesočný, roháč obyčajný a fuzáč veľký. Pieskové duny pri Čenkove patria do komplexu eolických pieskov, ktoré vznikali v interglaciálnych obdobiach vyvievaním jemnozrnného materiálu z terasovitých sedimentov Dunaja. Pieskové sedimenty dosahujúce v oblasti Čenkova hrúbku približne 4m sú minerálne bohatšie a obsahujú okrem kremičitej zložky aj značný podiel živcov, sľúd a kalcitu. Na špecifických stanovištiach vápenatých čenkovských pieskov sa vyvinuli výnimočné rastlinné spoločenstvá stepného a lesostepného charakteru, ktoré sú určujúcim prvkom utvárajúcim jedinečný krajinný ráz Čenkova.