Burdov (SKUEV2184)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obcí Bajtava, Chľaba, Kamenica nad Hronom a Leľa.

Rozloha: 253,2198ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinnoylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Panónske travinnobylinné porasty na spraši (*6250), Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: hadinec červený, hubár jednorohý, roháč obyčajný, spriadač kostihojový, mora Schmidtova, priadkovec trnkový, netopier čierny/uchaňa čierna, netopier veľkouchý, netopier brvitý, netopier obyčajný, podkovár štíhlokrídlý/podkovár veľký a podkovár krpatý/podkovár malý. Doplnené lesné a lesostepné územia sú súčasťou andezitovej pahorkatiny s najbohatšou teplomilnou flórou na Slovensku. Teplomilné dúbravy sa striedajú s lesostepou a s enklávami skalnej stepi. Mnoho vzácnych botanických druhov tu má jediné nálezisko v republike a najsevernejší výskyt v severnej Európe.