Brezovská stráň (SKUEV2392)

Poloha: Nachádza sa v okrese Levice, v katastri obce Plášťovce.

Rozloha: 354,1253ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Xerotermné kroviny (*40A0), Subpanónske travinnobylinné porasty (*6240), Pionierske spoločenstvá plytkých silikátových pôd (8230), Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Teplomilné submediteránne dubové lesy (*91H0), Dubovo-cerové lesy (91M0) a druhov európskeho významu: roháč obyčajný, priadkovec trnkový a modráčik bahniskový. Územie zahŕňa južne orientované svahy a náhornú planinu na južnom okraji Krupinskej planiny nad údolím rieky Litava. Väčšina územia je porastená teplomilnými dubovými lesmi. Ostrovy nelesnej vegetácie tvorí mozaika pionierskej vegetácie na andezitových tufoch, miestami so skalnými partiami a vegetácia kavyľových stepí.