Brezovská dolina (SKUEV2368)

Poloha: Nachádza sa v okrese Ilava, v katastri obce Červený Kameň.

Rozloha: 1,2465ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Suchomilné travinno-bylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (dôležité stanovištia vstavačovitých) (6210) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, spriadač kostihojový a ohniváčik veľký. Neobhospodarovaná lúka, čiastočne už nelegálne zalesnená smrekom, bezprostredne nadväzujúca na PP Brezovská dolina. Obnova nelesného biotopu (odstránenie výsadby) je potrebná, v opačnom prípade je ohrozená súčasná PP Brezovská dolina, jedna z najcennejších bielokarpatských orchideových lúk.