Brezinky (SKUEV1297)

Poloha: Nachádza sa v okrese Brezno, v katastri obcí Šumiac a Telgárt.

Rozloha: 0,7302ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prechodné rašeliniská a trasoviská (7140), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230) a druhov európskeho významu: ohniváčik veľký, kunka žltobruchá a bystruška potočná.