Bratislavské luhy (SKUEV2064)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava IV, v katastri mestských častí Devín a Karlova Ves a v okrese Bratislava V, v katastri mestskej časti Petržalka.

Rozloha: 235,7988ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na vápnitom podloží (6210), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: boleň dravý, bobor vodný, hrúz bieloplutvý, hlaváč bieloplutvý, hrebenačka vysoká, hrebenačka pásavá, hlavátka podunajská, plotica lesklá, pĺž severný, pĺž vrchovský, kolok vretenovitý, kolok veľký a šabľa krivočiara. Územie je už druhým rozšírením existujúceho územia európskeho významu Bratislavské luhy. Zahŕňa najmä samotný tok rieky Dunaj pre ochranu európsky významných druhov rýb od rakúskej štátnej hranice (Devín) po hlavné mesto Bratislava. Súčasťou územia sú aj lužné lesy a chránený areál Hrabiny v blízkosti silne urbanizovaného mesta.