Bratislavské luhy (SKUEV1064)

Poloha: Nachádza sa v okrese Bratislava V, v katastri mestskej časti Petržalka.

Rozloha: 28,9823ha.

Vyhlásenie: Územie bolo pod názvom Bratislavské luhy – Soví les do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000. Opatrením Ministerstva životného prostredia z 29.11.2018 č.1/2018 bol názov zmenený na Bratislavské luhy.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetáciou plávajúcich a/alebo ponorených cievnatých rastlín typu Magnopotamion alebo Hydrocharition (3150), Nižinné až horské vodné toky s vegetáciou zväzu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion (3260), Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (91E0), Lužné dubovo-brestovo-jaseňové lesy okolo nížinných riek (91F0) a druhov európskeho významu: boleň dravý, lopatka dúhová, hrebenačka pásavá a bobor vodný.