Beskyd (SKUEV1387)

Poloha: Nachádza sa v okrese Medzilaborce, v katastri obce Oľšinkov.

Rozloha: 78,9251ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.577 z 31.8.2011. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Nížinné a podhorské kosné lúky (6510), Penovcové prameniská (7220), Slatiny s vysokým obsahom báz (7230), Bukové a jedľové kvetnaté lesy (9130) a druhov európskeho významu: pimprlík mokraďný, ohniváčik veľký, spriadač kostihojový, bystruška Zawadského, mlok karpatský, kunka žltobruchá, vlk dravý a medveď hnedý.