Bagovský vrch (SKUEV2294)

Poloha: Nachádza sa v okrese Nové Zámky, v katastri obce Veľké Lovce.

Rozloha: 143,2841ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopov európskeho významu: Dubovo-hrabové lesy panónske (*91G0), Eurosibírske dubové lesy na spraši a piesku (*91I0), Dubovocerové lesy (91M0) a druhu európskeho významu: roháč obyčajný.