Alúvium Muráňa (SKUEV2285)

Poloha: Nachádza sa v okrese Revúca, v katastri Jelšavy a obcí Licince, Lubeník, Mokrá Lúka, Muránska Dlhá Lúka, Muránska Zdychava a Revúcka Lehota, a v okrese Rožňava, v katastri obce Meliata.

Rozloha: 63,2139ha.

Vyhlásenie: Územie bolo do národného zoznamu území európskeho významu doplnené na základe Uznesenia vlády č.495 z 25.10.2017. Územie je súčasťou sústavy NATURA 2000.

Dôvod ochrany: Územie bolo vyhlásené z dôvodu ochrany biotopu európskeho významu: Lužné vŕbovo-topoľové a jelšové lesy (*91E0) a druhov európskeho významu: kunka žltobruchá, mlok karpatský, modráčik krvavcový a vydra riečna. Územie zasahuje do geomorfologických celkov Stolické vrchy, Revúcka vrchovina, Slovenský kras a Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina). Z geologického hľadiska sa rozprestiera na proluviálnych náplavových kužeľoch a na aluviálnych sedimentoch riek Muránka a Zdychavka. Územie je charakteristické prítomnosťou toku (prevažne Zdychavka), brehových porastov (Muránka a Zdychavka) a aluviálnych lúk s fragmentami krovín prípadne iných porastov (jelšina). Z iných významných biotopov (ktoré sú zároveň biotopmi druhov, ktoré sú predmetmi ochrany) sú v území prítomné nasledovné biotopy národného významu: Lk6 Podmáčané lúky horských a podhorských oblastí, Lk7 Psiarkové aluviálne lúky, Lk10 Vegetácia vysokých ostríc a Ls7.4 Slatinné lesy jelšové.