Lakšárska pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Bor.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Obklopuje ju iba vlastný podcelok Bor.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Územie vystupuje z pieskovcových presypov.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.