Santovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho centrálnej časti. Na severe ju ohraničujú časti Bátovská pahorkatina a Brhlovské podhorie, na východe časť Sebechlebská pahorkatina a podcelok Ipeľská niva, na juhu časť Zalabský chrbát a na východe podcelok Hronská niva (aj časťou Sikenická mokraď).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.