Bátovská pahorkatina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Ipeľská pahorkatina.

Poloha: Územie je vklinené do Štiavnických vrchov popri potoku Sikenica. Na severe ju ohraničujú Štiavnické vrchy (podcelky Hodrušská hornatina a Sitnianska vrchovina, časť Sitnianske predhorie), na juhovýchode časť Brhlovské podhorie, na juhu časť Santovská pahorkatina, na juhozápade a na západe podcelok Hronská niva (aj časťou Sikenická mokraď) a na severozápade časť Čajkovská zníženina.  

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.