Belianske kopce

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hronská pahorkatina.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej medzi obcami Gbelce, Šarkan, Kamenný Most a Mužla. Na severe ju ohraničuje časť Hronská tabuľa, na východe podcelok Hronská niva, na juhu časť Búčske terasy a na severozápade časť Strekovské terasy.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod: Modrý vrch (250,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Je to výraznejšie vyzdvihnuté územie medzi časťou Búčske terasy na juhu, časťou Strekovské terasy na severe a podcelkom Hronská niva na východe. Maximálna dĺžka územia je 10km a šírka 4,5km.

Lesné porasty: Južné svahy územia sú porastené vinicami. Menšie územia listnatých lesov sú nerovnomerne roztrúsené na celej ploche, vo východnej časti tvoria dubové lesy súvislý celok.

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.