Pilsko

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Oravských Beskýd.

Poloha: Nachádza sa v ich strednej časti. Na severe a na západe ho ohraničuje štátna hranica s Poľskom, na východe podcelok Polhoranská vrchovina, na juhu Podbeskydská brázda a na juhozápade Podbeskydská vrchovina.

Okresy: Námestovo.

Rozloha:

Najvyšší bod: Pilsko (1.556,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Územie má hôľny charakter. Územie patrí do CHKO Horná Orava.

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Pilsko sa ďalej nedelí.