Lysianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vysoké Javorníky.

Poloha: Nachádza sa na jeho západnom okraji v údolí rieky Lysky a Beňadín medzi obcou Lysá pod Makytou a Lyským priesmykom. Na severe a na východe ju ohraničujú časti Lazianska vrchovina a Javornícka hornatina, na východe podcelok Nízke Javorníky (podcelok Javornícka brázda), na juhu Biele Karpaty (podcelok Kobylináč, časť Hladké vrchy a podcelok Kýčerská hornatina) a na západe štátna hranica s Českou republikou.

Okresy: Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na východnom okraji územia pri obci Lúky v nadmorskej výške približne 340m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia rieky Váh a odvodňuje ju rieka Biela voda, ktorá preteká východným okrajom brázdy. Priberá tu potok Beňadín, pretekajúci strednou časťou územia. V osi údolia pokračuje až po Lyský priesmyk potok Lysky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.