Lazianska vrchovina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Vysoké Javorníky.

Poloha: Nachádza sa na jeho západnom okraji v okolí obcí Lysá pod Makytou a Lazy pod Makytou (podľa neje je pomenovaná). Na severe a na východe ju ohraničuje časť Javornícka hornatina, na juhu časť Lysianska brázda a na západe štátna hranica s Českou republikou.

Okresy: Púchov.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorové (731,6m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia pri obci Záriečie v nadmorskej výške približne 330m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patri do povodia rieky Váh a odvodňuje ho rieka Biela voda. Preteká územím od severu na juh a Ďalej východným smerom. Najvýznamnejšie prítoky sú vodné toky Beňadín a Petrínovec.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.