Ružbašské predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Veterný vrch.

Poloha: Nachádza sa na jeho juhovýchodnom okraji v okolí obce Vyšné Ružbachy. Na severovýchode ju ohraničuje Spišsko-šarišské medzihorie (podcelok Ľubovnianska kotlina), na juhu Levočské vrchy (podcelok Levočská vrchovina, časti Kolačkovský chrbát a Ľubické predhorie), na juhozápade podcelok Podtatranské kotlina (podcelok Popradská kotlina, časti Kežmarská pahorkatina a Lomnická pahorkatina) a na severozápade vlastný podcelok Veterný vrch.

Okresy: Stará Ľubovňa.

Rozloha:

Najvyšší bod: Panské Lúky (841m) – prever!.

Najnižší bod: Údolie rieky Poprad pri obci Forbasy v nadmorskej výške približne 540m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Juhovýchodný okraj územia vymedzuje rieky Poprad, do ktorej povodia územie patrí. Západným okrajom tečie Krížny potok, centrálnej časti dominuje Rieka a východným okrajom vedie tok Kamienky.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.