Chminianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť Šarišskej vrchoviny.

Poloha: Na severovýchode ju obklopuje Spišsko-šarišské medzihorie a na zvyšku vlastný celok Šarišská vrchovina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.