Sitnianske predhorie

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Sitnianska vrchovina.

Poloha: Nachádza sa v jeho západnej a južnej časti, juhozápadne od Banskej Štiavnice. Na severe ju ohraničujú časti Štiavnická brázda a Sitno, na východe podcelok Skalka, ďalej časť Prenčovská kotlina, Pliešovská kotlina a Krupinská planina (podcelky Závozská vrchovina a Bzovícka pahorkatina), na juhu Podunajská pahorkatina (podcelok Ipeľská pahorkatina, časti Sebechlebská pahorkatina, Brhlovské podhorie a Bátovská pahorkatina) a na severozápade podcelok Hodrušská hornatina.

Okresy: Banská Štiavnica, Krupina, Levice.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 250m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo: Územie patrí do povodia Ipľa a vodné toky smerujú južným smerom. Medzi významnejšie patria Jabloňovka (prítok Sikenice), Klastavský potok, Belujský potok a vo východnej časti Štiavnica.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.