Slovenská brána

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Hodrušská hornatina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje Pohronský Inovec (podcelok Veľký Inovec), na severovýchode časť Breznické podolie, na východe podcelok Hodrušská hornatina, na juhu Podunajská pahorkatina (podcelky Ipeľská pahorkatina a Hronská niva), na juhozápade podcelok Kozmálovské vŕšky a na západe Podunajská pahorkatina (podcelok Hronská pahorkatina).

Okresy: Levice, Žarnovica.

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf: Vytvorila ju rieka Hron. Poloha je pripisovaná všetkým útvarom od Tekovskej Breznica až po Tlmače. Rieka sa prerezáva zo Žiarskej kotliny do Podunajskej nížiny cez sopečné štruktúry (prevažne andezity) Pohronského Inovca na pravom brehu a Štiavnických vrchov na ľavom brehu. Ľavobrežný skalný útvar je Kusá Hora (273,4m) nachádzajúci sa v katastri obce Rybník (dnes je zjazvený kameňolomom na andezit), pravobrežný skalný útvar je Skala (236,6m) pri meste Tlmače (časť Lipník).

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.