Javorianská hornatina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Javoria.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej, najvyššej časti. Na severe a na severozápade ho ohraničujú podcelky Podlysecká brázda a Lomnianska vrchovina, na východe Ostrôžky, na juhu Krupinská planina (podcelky Modrokamenské úboče, Dačolomská planina a Závozská vrchovina) a na západe Pliešovská kotlina.

Okresy: Detva, Zvolen.

Rozloha:

Najvyšší bod: Javorie (1.043,7m).

Najnižší bod: Nachádza sa na južnom okraji územia v nadmorskej výške približne 500m.

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Javorianská hornatina sa ďalej nedelí.