Hámorská brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Kojšovská hoľa.

Poloha: Nachádza sa v jeho severovýchodnej časti. Na severovýchode ho ohraničuje Čierna hora (podcelok Pokryvy), zvyšnou časťou susedí s podcelkom Kojšovská hoľa.  

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.