Sihlianska planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Veporských vrchov.

Poloha: Pomenovaný je podľa obce Sihla, ktorá na nej leží. Na severe a severovýchode ho ohraničuje podcelok Balocké vrchy, na juhovýchode Stolické vrchy (podcelok Málinské vrchy), na juhu Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie), na juhozápade Ostrôžky, na západe Zvolenská kotlina (podcelok Detvianska kotlina) a Poľana (podcelok Vysoká Poľana).

Okresy: Brezno, Detva, Poltár.

Rozloha:

Najvyšší bod: Drahová (1.117,9m).

Najnižší bod:

Geologická stavba: Severnú časť planiny tvoria granitoidné horniny veporského kryštalinika.

Reliéf: je to náhorná rovina. Plošinatá časť sa rozprestiera na juhozápade. Jej severná časť patrí k zvyškom pôvodného treťohorného zarovnaného povrchu. Južnú časť Sihlianskej planiny tvorí pôvodne plošinaté územie rozrezané sústavou dolín. Najvyšším častiam planiny dominujú vrchy Bykovo (1.110,4m) a Čierťaž (1.102,1m).

Lesné porasty:

Vodstvo: Na Sihlianskej planine pramenia rieky Rimavica, Slatina, Ipeľ, Kamenistý potok a ich menšie prítoky. V západnej časti planiny sa nachádza vodárenská nádrž Hriňová.

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Podcelok Sihlianska planina sa ďalej nedelí.