Muránska planina

Zatriedenie: Geomorfologický podcelok Spišsko-gemerského krasu. Územie Muránskej planiny bolo vyhlásené za národný park.

Poloha: Rozprestiera sa na juhozápade Spišsko-gemerského krasu a v západnej časti Slovenského rudohoria. Na severe ohraničuje planinu údolie rieky Hron a Horehronské podolie (podcelok Heľpianske podolie), na severovýchode podcelok Slovenský raj, na východe a juhu muránskym zlomom Stolické vrchy (podcelky Stolica, Tŕstie a Klenovské vrchy) a na západe a severozápade Veporské vrchy (podcelky Balocké vrchy a Fabova hoľa).

Okresy: Brezno, Revúca, Rimavská Sobota.

Rozloha:

Najvyšší bod: Kľak (1.408,7m).

Najnižší bod: Južný okraj územia v nadmorskej výške približne 400m.

Geologická stavba: Je to rozľahlá tektonická troska. Geologicky patrí planina medzi krasové oblasti a je tvorená hlavne druhohornými vápencami a dolomitmi jednotky silicika.

Reliéf: Územie je orientované v smere juhozápad-severovýchod. Má dĺžku približne 15km a šírku približne 6km. Centrálna časť má ráz náhornej pahorkatiny s krasovými javmi, okraje planiny tvoria 200-650m vysoké zrázy. Podcelok je tvorený komplexom krasových planín a horských plošín s nadmorskou výškou 800 – 1.100m. Ďalšie výrazné skalnaté vrcholy Veľká Stožka (1.296,9m) a Malá Stožka (1.204,4m).

Lesné porasty: Takmer celé územie je pokryté veľmi zachovanými lesmi od bukovo-dubového až po smrekový vegetačný stupeň. Prevládajú kalcifilné bučiny a bukovo-jedľové lesy. Reliktne sa tu udržal tis, borovica a lebo smrekovec. Je tu najnižší známy prirodzený výskyt kosodreviny v nadmorskej výške 750m (Hrdzavá dolina).

Vodstvo: Severné svahy odvodňujú prítoky rieky Hron (najvýznamnejšie Hron a Župkov), južné svahy prítoky rieky Slaná (Muráň, Rimava).

Rastlinstvo: V oblasti rastie viacero endemických druhov fauny. Z chladnomilných druhov tu rastú kamzičník rakúsky, horec Clusiov, kortúza Matthioli. Z teplomilných druhov tu rastie poniklec slovenský, čerešňa mahalebková. Z reliktných druhov tu rastie lykovec muránsky.

Živočíšstvo: V oblasti žije viacero endemických druhov flóry. Z reliktných druhov tu žije jaskynný chrobáčik Duvalius szaboi. Žijú tu orol krikľavý, orol skalný, rys ostrovid, vlk dravý, medveď hnedý.

Klimatické pomery: Podnebie je väčšinou chladné a drsné, na južných okrajoch teplé. Priemerná ročná teplota je 3°C. Priemerný ročný úhrn zrážok je 1.200mm.

Delenie: Podcelok Muránska planina sa ďalej nedelí.