Borčianska brázda

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Horný vrch.

Poloha: Nachádza sa v jeho severnej časti. Zo severu ju ohraničujú Volovské vrchy (podcelok Pipitka), na východe a juhu podcelok Horný vrchy a na západne na krátkom úseku Rožňavská kotlina.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.