Pokoradzská tabuľa

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Železnícke predhorie.

Poloha: Nachádza sa v jeho južnej časti. Na severovýchode ju ohraničuje podcelok Železnícke predhorie, na juhu a juhozápade Juhoslovenská kotlina (podcelok Rimavská kotlina, časti Valická pahorkatina a Gemerské terasy) a na severozápade podcelok Železnícke predhorie (časť Rimavské podolie).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.