Zlatobanská kotlina

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Šimonka.

Poloha: Ohraničuje ju iba vlastný podcelok Šimonka.

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.