Novohradské terasy

Zatriedenie: Geomorfologická časť podcelku Lučenská kotlina.

Poloha: Na severe ju ohraničuje časť Poltárska pahorkatina, na východe podcelok Rimavská kotlina (časť Oždianska pahorkatina), na juhu Cerová vrchovina (podcelok Bučenská vrchovina, časť Blhovská vrchovina, podcelky Fiľakovská brázda a Mučínska vrchovina), na západe časť Jelšovská pahorkatina a na severozápade Ostrôžky a Revúcka vrchovina (podcelok Cinobanské predhorie, aj časťou Lovinobanská brázda).

Okresy:

Rozloha:

Najvyšší bod:

Najnižší bod:

Geologická stavba:

Reliéf:

Lesné porasty:

Vodstvo:

Rastlinstvo:

Živočíšstvo:

Klimatické pomery:

Delenie: Nedelí sa.